Privacy policy

Infofiche 001

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het bestuur van de v.z.w. ISIB is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. Er is een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

 • De v.z.w. ISIB verwerkt persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:
 • Het bijhouden van de lijsten van gecertificeerde plaatsers van brandwerende bouwelementen, inclusief hun status: geldig/vervallen;
 • Het openbaar ter beschikking stellen van namen en adressen van bedrijven die deze plaatsers tewerkstellen;
 • Het uitvoeren van PR acties ter promotie van het voorschrijven en aanwenden van gecertificeerde plaatsers;
 • De administratieve verwerking van alle informatie over de gecertificeerde plaatser, gerelateerd aan zijn certificatie, inclusief de toezichtsbezoeken en de evaluaties.

2.2 Verwerkte persoonsgegevens

Om u als plaatser te kunnen certificeren is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens in het kader van uw certificatie verwerken:

 • Identificatie: naam en adres, geboorteplaats en datum;
 • Certificatienummer bij ISIB en plaats van uw dossierbeheer;
 • Privé contactgegevens: aanspreektitel, communicatietaal, telefoonnummer(s) en e-mail adres;
 • Gegevens ter ondersteuning van de certificatie: datum en resultaten van examens, datum eerste certificatie, toezichten en de rapporten hierover, verlengingen van de certificatie; • Onze telefonische, schriftelijke en elektronische communicatie;
 • Status van uw certificatie: actief/opgeschort/te controleren/verlenging/gegevens van plaatsingsattesten, afgeleverd aan ISIB/geldigheidsduur van de certificatie;
 • Identifcatie van het bedrijf waarvoor u als plaatser werkt: naam, adres, rechtsvorm, email, telefoon, KBO/BTW-nummer.

2.3 Ontvangers van uw persoonsgegevens

 • Alle werknemers van ISIB hebben uit hoofde van hun taken toegang tot uw persoonsgegevens. Zij zijn gebonden door geheimhoudingsplicht.
 • Bij de audits van de v.z.w. ISIB door haar accreditatieinstelling (BELAC) en de toezichtshoudende overheid, in het kader van de accreditatie van ISIB als certificeerder van personen, hebben de auditoren inzage uw persoonsgegevens. Zij zijn gebonden door geheimhoudingsplicht.
 • De bedrijven die gecertificeerde plaatsers tewerkstellen hebben uitsluitend inzage in de persoonsgegevens van hun eigen werknemers.
 • De lijst van bedrijven die gecertificeerde plaatsers tewerkstellen en hun contactgegevens is openbaar. Hierin worden geen persoonsgegevens vermeld. TF P-4-1 N - 01 09-07-2020

2.4 Verwerkers

Alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren uitsluitend door v.z.w. ISIB.

2.5 Voorwaarden

Uw gegevens worden verwerkt en worden tot tien jaar na het beëindigen van de certificatie bijgehouden. Daarna worden ze verwijderd, conform de geldende regelgevingen.

3. Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom ISIB die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die ISIB van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen.
 • recht op aanvulling: U kan ook vragen ontbrekende gegevens aan te vullen.
 • recht op uitwissen van gegevens: u kan vragen dat gegevens, die niet noodzakelijk zijn voor de accreditatie van ISIB volgens EN ISO/IEC 17024, permanent en volledig verwijderd worden; • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe of andere werkgever, dan faciliteert ISIB dit in de mate van het mogelijke;
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. Om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u te richten tot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag, namelijk:

 • De certificatie van de plaatsers volgens de eisen van EN ISO/IEC 17024;
 • Opvolging van de gecertificeerde plaatsers in verband met hun certificatie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

 • Gecertificeerde plaatsers worden enkel onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming voor onderstaande gevallen: • Vastleggen van de steekproefsgewijze inspecties;
 • Levering labels en/of plaatsingsattesten.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 vermelde gegevens dienen door u verstrekt te worden om uw certificatie op basis van EN ISO/IEC 17024 toe te laten.


ISIB Gent - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - T + 32 (0)9 240 10 80 - F +32 (0)9 240 10 85 - www.isibfire.be - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ISIB Luik - Rue Belvaux 87 - B-4030 Liège - T + 32 (0)4 340 42 70 - F +32 (0)4 340 42 79 - www.isibfire.be - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© All rights reserved | ISIB vzw